viernes, 1 de abril de 2016

VOLEM QUE ES PRENGUIN MESURES PER PROHIBIR L’ÚS DE SOFRE ALS NOSTRES CARRERS
Des de la nostra associació van traslladar el passat mes de febrer un escrit a  traves del SAC dirigit a l’Ajuntament per que es prenguin mesures per aconseguir que es deixi de fer us de sofre com a repel·lent per las miccions de gos al nostre municipi.

Les raons per las quals el van fer,  es per que el sofre es una substancia perillosa, com ja va fer públic i per escrit la Consejería de Salud del Ajuntamiento de Madrid  o l’ajuntament de Torredenbarra que el va  prohibir;  i  que no te demostrat que serveixi per aconseguir que els gossos deixin de fer miccions a les façanes dels edificis o mobiliari  del nostre municipi, també van proposar que es faci una campanya especifica sobre els problemes que generen el mobiliari urbà  i les façanes les miccions de gos, i  van dir a l’ajuntament que consultes a les autoritats competents sobre els problemes que es deriven del seu us.  

El passat dia 23 de febrer van rebre la resposta de l’ajuntament dient- nos que es faria una campanya especifica, i d’altra banda  es faria una pertinent consulta sobre l’ús de sofre al departament de sanitat del ajuntament, per tal de que es pronuncií sobre la seva utilització. Nosaltres, per la nostra banda, van enviar la consulta sobre l’ús de sofre a Agencia Catalana de salut ; i  el passat 16 de Març van rebre la resposta en aquest termes.


“En relació a la utilització del sofre com a producte repel·lent, aquesta substància no està autoritzada com a biocida en el marc legislatiu europeu actual i no hi ha cap producte amb sofre autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb finalitat repel·lent (biocida). Cal recordar que el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i la comercialització de biocides preveu que qualsevol biocida que es comercialitzi i utilitzi en territori nacional haurà d’estar prèviament autoritzat i inscrit en el Registre Oficial de Plaguicides o en Registre de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Pel que fa als efectes per a la salut, el sofre és una substància química classificada com a irritant de la pell de categoria 2 d’acord a la normativa europea vigent sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles (Reglament (EC) 1272/2008)”Per consegüent i encara que  entenem, que l’ús  de sofre  es una reacció a els problemes a les miccions dels gossos, per que esta estesa l’idea que això por evitar-lo, encara que no s’ha demostrat la seva efectivitat, i com diu en la resposta el del Departament de Salut de la Generalitat  no esta autoritzat com repel·lent,  proposarem en els pròxims dies i  per escrit, que es prenguin mesures per informar a la gent de l’ inutilitat i perillositat d’aquest producte per tal de treure’l dels nostres carrers.

Des de la nostra associació hem de deixar clar que nosaltres no volem que es multi a ningú per l’ús de sofre, si no que ara per ara, se’ls avisi i volem recordar que aquest producte esta als nostres carrers per l’ incivisme dels propietaris de gos, que permeten les miccions dels seus animals en qualsevol lloc. 


AAVV Tancat III